Học sinh các điểm trường quyên góp quỹ ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn năm 2019